Οροι Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού

Απρίλιος 2019
 
Η IDER Β.ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΕ (στο εξής θα αναφέρεται από κοινού ως  ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια " Μεγάλος Ανοιξιάτικος Διαγωνισμός " (στο εξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων & προϋποθέσεων & επίσης συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
1.1. Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στα πέντε (5) φυσικά καταστήματα τoυ Διργανωτή & στο ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στην διεύθυνση https://www.ider-eshop.gr (εφεξής το «eshop»).
1.2. Οι διευθύνσεις των καταστημάτων που μετέχουν στον Διαγωνισμό έιναι οι εξής:
 
  1. Αγιος Στέφανος – Λεωφ.Κρυονερίου 15 – Τηλ 210 8141 739
  2. Νέα Ερυθραία – Κώστα Βάρναλη 50 – Τηλ. 210 6206 006
  3. Λυκόβρυση – Γρηγορίου Λαμπράκη 50 – Τηλ. 210 4125 388
  4. Ιλιον  - Νέστωρος 126 – Τηλ. 210 8141670
  5. Κυψέλη – Λευκάδος 35 & Ευελπίδων – Τηλ. 210 8230 653
 
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
2.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
3.1. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς & οι συγγενείς του α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς &  τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
3.2. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
4.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα  08/04/2019 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 10/05/2019  (& ώρα Ελλάδας 24:00) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή,  άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα / πραγματοποιηθείσα.
 
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Για κάθε αγορά προιόντων αξίας 20€ που θα γίνεται είτε σε φυσικό κατάστημα, είτε στο eshop του διοργανωτή, θα δίνεται στον εκάστοτε αγοραστή ( εφεξής «πελάτης») ένας (1) λαχνός συμμετοχής σε κλήρωση. Αυτονόητο είναι πως σε αγορές προιόντων αξίας 40€ θα δίνονται δύο (2) λαχνοί, σε αγορές προιόντων αξίας 60€ θα δίνονται τρείς (3) λαχνοί κ.ο.κ.
5.2. Στον διαγωνισμό συμπεριλαμβάνονται όλα τα προιόντα, είτε βρίσκονται σε προσφορά μειωμένης τιμής, είτε όχι.
5.3. Ο πελάτης φυσικού καταστήματος που λαμβάνει τον λαχνό, οφείλει να συμπληρώνει σε σχετικό έντυπο που θα υπάρχει στο κατάστημα, κάποια προσωπικά του στοιχεία ώστε, μετά την λήξη του διαγωνισμού & σε περίπτωση κλήρωσης του να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του προς ενημέρωση του. Τα στοιχεία αυτά θα είναι τα ακόλουθα : Ονοματεπώνυμο, Κινητό Τηλέφωνο, email. Δίπλα σε αυτά θα αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του λαχνού/των λαχνών που έλαβε καθώς & ο αριθμός της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.
5.4. Ο πελάτης του eshop δίνει τα στοιχεία αυτά συστημικά κατά την διαδικασία παραγγελιοληψίας - αγοράς για να ολοκληρώσει την διαδικασία
5.5. Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθή, ακριβή, & επίκαιρα στοιχεία για το άτομό του & τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης  χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων.
 
5.6. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.
5.7. Τα αρχεία με τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ο Διοργανωτής δεσμεύεται να διαφυλάξει τα στοιχεία αυτά & να μην τα παραχωρήσει για κανένα λόγο σε τρίτους.
5.8. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο πελάτης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε πελάτης  μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.
5.9. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα στα δώρα. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
 
  • (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,
  • (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
  • (γ) έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την Λήξη του Διαγωνισμού και ώρα Ελλάδας 24:00, όπως ορίζεται ανωτέρω.
6.   Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
6.1. Την Παρασκευή 17/05/2019 θα γίνει από μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση ανά σημείο πώλησης ( φυσικό – ηλεκτρονικό κατάστημα) για την ανάδειξη των έξι (6) νικητών, με χρήση του προγράμματος τυχαίας επιλογής νικητών του ιστότοπου  http://www.random.org  & των σχετικών αρχείων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι αριθμοί των λαχνών όλων των συμμετεχόντων ανά σημείο πώλησης ( φυσικό – ηλεκτρονικό κατάστημα) .
6.2. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών
6.3. Το ονόματα των νικητών που θα προκύψουν από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο «https://www.facebook.com/IDER.tights.socks.underwear», (επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook) την Παρασκευή 17/05/2019 όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.
6.4. Περαιτέρω, οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο email ή με προσωπική κλήση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έδωσαν κατά την διαδικασία παραλαβής του λαχνού/των λαχνών τους.  
6.5. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με κάποιον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της κλήρωσης ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του νικητή έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο στο F/B, αυτός δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ή και όχι, ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο.
 
7. Δώρα.
7.1. Οι έξι (6) τυχεροί θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας εκατό (100) €  (εφ΄εξής «Δώρο») για να την χρησιμοποιήσουν για μία αγορά τους από τα καταστήματα του Διοργανωτή, προσφορά της IDER Β.ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ABE & του www.ider-eshop.gr.
7.2. Τα Δώρα που θα δοθούν δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
7.3. Αν κατά τις αγορές των προϊόντων από τους τυχερούς υπάρξει υπέρβαση της τελικής αξίας πέραν αυτής του Δώρου ( παρ.7.1), το υπερβάλλων ποσό ( η διαφορά ) είναι πληρωτέο από τον τυχερό.
7.4. Σε περίπτωση που ένας νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
7.5. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού & της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.
7.6. Για την παραλαβή του Δώρου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση από τον νικητή της αστυνομικής του ταυτότητας στα καταστήματα του Διοργανωτή ή στην έδρα της  IDER Β.ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ABE  κατά την άφιξή του εκεί, ή η εκ των προτέρων αποστολή αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας εκ μέρους του νικητή στον Διοργανωτή μέσω fax ή e-mail, μαζί με την πλήρη διεύθυνση του, πριν την διαδικασία αποστολής σε αυτόν του Δώρου μέσω Courier .
8. Τεχνικά μέσα
8.1. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί την αυτόματη εγγραφή στο newsletter του eshop & του επίσημη ιστοσελίδα του Διοργανωτή στο Facebook & συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή.
8.2. ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.
9. Δημοσιότητα.
9.1. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο « https://www.ider-eshop.gr/Page/oroi-diagonismoy ».
 
10. Προσωπικά Δεδομένα.
10.1. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια, όπως ισχύει σήμερα βάσει του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης  - General Data Protection Regulation (2016/679).
10.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τον Διοργανωτή, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, είτε από τον ίδιο, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ο Διοργανωτής που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 & του του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ενωσης  - General Data Protection Regulation (2016/679).
10.3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του κατά τα ανωτέρω και να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορεί να επικοινωνήσει κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 16.00 στο  e-mail:privacy@ider.gr .
10.4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη  ρητή συγκατάθεση τους και τη ρητή εξουσιοδότησή τους στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και  του διαδικτύου (internet).
10.5. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών,  φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 
11. Γενικοί όροι
11.1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλλει, παρατείνει, ακυρώνει ή ανακαλεί το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του,
να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού       Τόπου «https://www.facebook.com/IDER.tights.socks.underwear». Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.
11.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση  ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
11.3. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται.
11.4. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου      σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
11.5. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
11.6. Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή σε περίπτωση που κερδίσουν, το δικαίωμα της δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού  με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διοργανωτή.
11.7. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.